Pravidla

Pravidla turnaje v kuželkách

„O putovní pohár města Vlašimi“

 

 1. Pořadatel:

 

Firma „Procházka-Kuželna“

 

 1. Řízení soutěže:

 

Zajisti pořádající firma „Procházka-Kuželna“ a pan Trna L.

 

 1. Termín:

 

Soutěž proběhne v období měsíců únor až červen a září až prosinec. Hrací dny jsou pondělí až čtvrtek. Termíny jednotlivých kol budou určeny rozlosováním . Které provádí p.Trna.

 

 1. Účastníci:

 

Účastní se maximálně 32 družstev splňujících stanovené podmínky pořadatele,rozdělených podle výkonnosti z předcházejícího ročníku turnaje do dvou skupin po 16 družstvech.

 

 1. Předpis:

 

Hraje se podle ustanovení těchto pravidel.

 

 1. Startují:

 

Tříčlenná družstva mužů, žen, nebo družstva smíšená.

 

 1. Hrací systém:

  JARO-PODZIM

 

Družstva hrají v rámci každé skupiny 2x každý s každým dle rozlosování, Ve skupině„A“ i „B“ v disciplíně 3 x 60 hodů sdružených. Odvetná utkání se hrají na podzim,ale v opačném pořadí domácí-hosté. Hrací dny a časy jsou pro odvetná utkání stejné.

 

 1. Postup a sestup:

 

Sestupujícím týmem ze skupiny „A“ do skupiny „B“ bude družstvo, které se umístí v konečném pořadí na 16. a 15. místě, když bude méně týmů , může sestoupit i tým ze 14. místa . Družstvo ze skupiny „B“ na 1.a 2. místě postupuje přímo do skupiny „A“.

 

 1. Hodnocení:

 

Boduje se dosažený výkon hráče proti hráči. Za vyšší výkon získá hráč 2 body. V případě shodného výkonu obou hráčů obdrží každý z nich 1 bod. Za vyšší dosažený výkon družstva jsou uděleny 2 body. Při shodném výkonu družstev obdrží každé z nich 1 bod. Konečný výsledek družstva je dán součtem bodů získaných jednotlivými hráči a celého družstva,tzv. skóre. Pro skóre tedy bude možné rozdělit celkem 8 bodů.

Družstvo, které po součtu bodů dosáhne vyššího hodnocení ve skóre obdrží 2 body hlavní, poražené družstvo 0 bodů. V případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo po 1 hlavním bodu.

Pořadí družstev v tabulce se určuje podle získaných bodů.V případě rovnosti těchto bodů je výše hodnoceno to z družstev, které má lepší skóre, Pokud by byl shodný i poměr skóre, rozhoduje o lepším umístění družstva průměr shozených kuželek.

V případě vyhlášení kontumačního výsledku se družstvu, které kontumaci zápasu nezavinilo přiznává výsledek 8:0 a 2 hlavní body. Družstvu, které kontumaci zavinilo se přiznává výsledek 0:8 a 0 hlavních bodů.

 

 1. Zápis zápasu:

 

Pořizuje se tak, že soupeř zapisuje hráči body které se rozsvítí na světelném kříži, signalizačního panelu. Za úplnost a vzájemnou kontrolu jednotlivých výsledků si zodpovídají jednotlivá družstva.

Domácí družstvo navíc vede a zároveň i odevzdá obsluze zařízení výsledný zápis zápasu určený k zaevidování zápasu do evidence soutěže (podlouhlý ústřižek, která je součástí každého zápisu).

 

 1. Odstoupení:

 

V případě, že by družstvo v průběhu soutěže odstoupilo, budou všechna jeho sehraná utkání anulována. Startovné se  nevrací!

 

 1. Zahájení utkání:

 

 1. a) Družstva jsou povinna se dostavit k utkání nejdéle 10 minut před zahájením a to minimálně dvěma hráči připravenými k utkání. Čekací doba je 10 minut po stanoveném čase. Po uplynutí čekací doby bude utkání kontumováno ve prospěch přítomného družstva.

Hráči nastupují k utkání v pořadí podle napsané sestavy. Domácí hráči začínají vždy na dráze č. 1 , hosté vždy na dráze č. 2 .

Pořadí hráčů zaznamenané v zápise není možné měnit, nedohodnou-li se soupeří jinak.

 1. b) Po včasném předchozím oznámení soupeři je možno kvůli urychlení průběhu turnaje možno zápas odehrát ve dvou hráčích.

Zápas ve dvou hráčích se odehraje takto: 1.hra-hráč č.1; 2.hra-hráč č.2; 3.hra-1 dráha hráč č.1 a první hod do plných se nepočítá, 2 dráha hráč č.2. A první hod do plných se nepočítá .

 

 1. Střídání:

 

V průběhu utkání může být provedeno 2x střídání hráče družstva, který je uveden v sestavě a má hozen alespoň jeden hod.

Další střídání není přípustné nedohodnou-li se soupeři jinak.

 

 1. Start náhradníka:

 

Za náhradníka se považuje hráč, který není uveden v sestavě, ale je veden na soupisce týmu. Výkon se počítá hráči, který byl zapsán v sestavě.

Náhradník nemá právo na tzv. cvičné hody.

Střídá-li náhradník hráče, který je napsán v sestavě, ale k utkání se nedostavil, nemá rovněž právo ne tzv. cvičné hody a první hod do zápisu zaznamená jako hod chybný!

 

 1. Rozcvičení:

 

Pro rozcvičení se stanovují maximálně tři hody na dráze, kde hráč zahajuje svůj zápas. Této možnosti nemusí hráč využít, hru však zahájí až současně se svým soupeřem.

 

 1. Povinnost družstva:

 

Před zahájením soutěže je přihlášené družstvo povinno zaplatit pořadateli startovné. Startovné bude využito na organizační zajištění celé soutěže.

Předložit soupisku družstva na které budou nejméně 4 jména hráčů (z důvodu střídání a včasného odehrání soutěže) včetně kontaktních telefonů. Tuto zásadu je nutno dodržovat i v případě dodatečného doplňování soupisek. Soupiska může obsahovat maximálně 6 hráčů. Další doplnění soupisky je nepřípustné!

Zajistit start svých hráčů ve sportovní sálové obuvi s podešví, která nezanechává na podlaze drah znečišťující stopy (sportovní sálovou obuv nosit s sebou, možné přezutí a převlečení v šatně).

 

 1. Odložení utkání:

 

Utkání se odkládá minimálně 24 hodin předem!  Družstvo, které zápas odkládá musí dát 24 hodin předem vědět pořadateli „Procházka Kuželna“ na číslo 778 433 906 a soupeři a je povinno domluvit si se soupeřem datum a čas dohrávky či předehrávky dle dní určených k dohrávkám (pátek a sobota). Neučiní-li tak zápas bude automaticky kontumován výsledkem 8:0 pro soupeře.

Pokud nedojde mezi soupeři k dohodě o odložení utkání, platí nadále pro obě družstva nalosovaný termín a čas.

 

 1. Dohrávky a předehrávky:

 

Mohou se uskutečnit v běžné hrací dny ve volných termínech vzniklých odložením zápasů dále každý pátek pokud se nehraje vyšší soutěž v sobotu a nebo v průběhu přerušení soutěži, ale vždy po konzultaci s pořadatelem soutěže „Procházka Kuželny„.

Jarní dohrávky se musejí odehrát do konce června a podzimní nejdéle do konce prosince .  Nedohrané zápasy v tomto termínu budou kontumovány stavem 0:8 pro tým, který zápas odložil.

 

 1. Chybné hody:

 

Za chybný hod se považuje pokus, kdy se koule dotkne mantinelu dráhy dříve než kuželek, nebo  projde-li mezi mantinelem a kuželkami. Každý takový hod se počítá, avšak shozené kuželky tímto hodem nikoliv.

Za chybné hody se též považují ty hody, které zaznamená instalované zařízení, protože více či méně takto zaznamenané hody ničí povrch drah. Je si nutno uvědomit, že koule se má po náhozovém prkně koulet a ne skákat nebo dopadat na prkno z výšky.

Za každý chybný hod zaplatí hráč po ukončení každého utkání do zvláštního fondu finanční obnos, který pro hráče skupiny „A“ činí 5,-Kč (pouze u hodů do plných) a pro hráče skupiny „B“ 3,-Kč

Na drahách je instalováno zařízení, které zaznamenává chybné hody, které budou považovány za újezd.První chybný hod bude hráči odpuštěn, při každém dalším hodu, bude zařízením označen jako hod chybný se hod započítává jako neplatná, tedy újezd.

 

 1. Zamotání kuželek:

 

Rozmotání kuželek případně shození zaseklé kuželky si zajišťuje každé družstvo samo a to spoluhráčem nebo vlastním hráčem. v případě složitější poruchy na zařízení nahlásí tuto skutečnost obsluze, která ji na základě tohoto sdělení odstraní.

 

 1. Hodnocení jednotlivců:

 

Do konečného hodnocení jednotlivců bude použito 20 nejlepších výkonů dosažených v průběhu celé soutěže, to je 70% z celkového počtu odehraných zápasů ve skupině a to za předpokladu ukončení soutěže všemi šestnácti účastníky každé skupiny. V případě odstoupení některého družstva ze soutěže bude celkový počet započítaných nejlepších výkonů příslušně krácen a to v závislosti na počtu odstoupených  družstev v každé skupině.

 

 

 1. Zdravotní péče:

 

Každý hráč, který je přihlášen družstvem do soutěže startuje na vlastní riziko dle osobního zhodnocení svého zdravotního stavu.

 

 1. Putovní trofej:

 

Získá do trvalého vlastnictví družstvo skupiny „A“, která soutěž vyhraje 3x v řadě za sebou, nebo celkem 5x.

 

 1. Ostatní:

 

V případě, že v průběhu hraného utkání se objeví nové skutečnosti nebo překážky, které     nejsou řešeny těmito pravidly, záleží na dohodě a slušnosti hráčů obou družstev, jakým způsobem je v průběhu nebo po skončení zápasu mezi sebou vyřeší.

 

Následující bod pravidel není povinný,ale je dobrým zvykem této soutěže.

 

 1. Ukončení utkání:

 

Vítězné družstvo rozptýlí smutek poražených hráčů soupeře objednáním a zaplacením velkých panáků dohodnutého destilátu. V případě nerozhodného výsledku by se měli týmy o panáky podělit.